Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

yuck
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
yuck
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  (...)  Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
yuck
Życzę wam trudnego życia, bo tylko takie godne jest artysty.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viascorpix scorpix
yuck
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viatrawkaaa trawkaaa
1770 2793

Właśnie

March 06 2015

yuck
1666 318e
Reposted fromkurz kurz viametameta metameta
yuck
8029 e846
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viametameta metameta
yuck
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viascorpix scorpix
yuck
0419 dc06
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viatatuaze tatuaze
yuck
Próżna Street in Warsaw Ulica Próżna w Waszawie
Reposted fromPawelS PawelS viaiblameyou iblameyou
yuck
8688 dfb9 500
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou
yuck
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
yuck
7307 a549 500
Hemingway
Reposted fromreksi0 reksi0 viapijanygowniarz pijanygowniarz
yuck
2642 2133
2118 ec86
yuck
  Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viapandziia pandziia

February 27 2015

yuck
6479 55b6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamaking-love making-love
yuck
yuck
i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny
— Piotr Macierzyński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl